Algemene voorwaarden 

Verwerking van je aanmelding

Aanmelden voor een training vindt plaats door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden, of door inschrijving via de mail. Na ontvangst van het formulier zal de trainer contact met u opnemen voor een intakegesprek. Definitieve overeenkomst tot deelname vindt plaats na kennismaking, betaling van het cursusgeld en definitieve toezegging van de trainer. Middels je inschrijving ga je akkoord met deze voorwaarden. De trainer stuurt hierna de factuur. Om je inschrijving en deelname definitief te maken, dient het bedrag van de factuur minimaal 14 dagen voor aanvang van de training te zijn overgemaakt, op naam van Think Pink mindfulness & more (rekening nummer NL43 KNAB 0514212136) onder vermelding van het factuurnummer. Na ontvangst daarvan heb je definitief een plaats in de training.


Aanwezigheid
U doet uw uiterste best om alle trainingsdagen aanwezig te zijn in het belang van uzelf en de groep. Mocht u onverhoopt een dag missen dan kan deze dag telefonisch met de trainer worden nabesproken. Deze dag kan niet ingehaald worden bij andere trainingen. Indien de trainer niet aanwezig kan zijn op een van de aangegeven cursusdata zal de cursus met een week worden verlengd op dezelfde dag en tijd. De deelnemers houden rekening met deze mogelijkheid. In uitzonderlijke gevallen kan de trainer er voor kiezen een andere trainer de training te laten verzorgen.

Annulering
Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling:

- De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.

- Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.

- Bij annulering van 13 tot 8 dagen voor begin van de training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

- Vanaf 7 dagen voor aanvangsdatum of na aanvang van de training is geen restitutie mogelijk.

- Annulering dient schriftelijk te geschieden per mail (marlien@thinkpinkmindfulness.nl).

- Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.

- In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene  omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg een passende oplossing gezocht worden.

- Mocht de trainer de gehele training moeten annuleren, dan ontvang je daarvan bericht en wordt je op de eerstvolgende beschikbare training geplaatst. Je ontvangt een nieuwe bevestiging. Mocht je dit niet willen dan wordt een eventueel gedane betaling binnen twee weken teruggestort op jouw rekening. De trainer is niet aansprakelijk voor enige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de training.


Kosten en materiaal

De trainingskosten staan vermeld op de website van Think Pink mindfulness & more (zie tarieven). Cursusmateriaal, benodigde geluidsbestanden, thee & koffie zijn inbegrepen. Voor deelnemers met aantoonbaar beperkte draagkracht zijn aanpassingen tijdens het kennismakingsgesprek bespreekbaar met de trainer.

Vertrouwelijkheid
De door u naar Think Pink mindfulness & more ingestuurde persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Ze worden niet met derden gedeeld. Tijdens de training creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij de lesruimte en elkaar met respect -en al het besprokene vertrouwelijk- behandelen. De trainers van Think Pink mindfulness & more hebben het recht om deelnemers die hier niet naar handelen de toegang tot de training te ontzeggen, zonder terugbetaling van cursusgelden.

Disclaimer
Deelname aan een training bij Think Pink mindfulness & more gebeurt altijd op eigen en vrijwillige basis van de deelnemer zelf. De inzet en betrokkenheid bij de training van de deelnemer is mede van invloed op het gewenste eindresultaat. Think Pink mindfulness & more kan hierdoor geen garantie geven voor het gewenste resultaat dat een deelnemer vooraf zelf heeft bepaalt. Mensen die onder behandeling van een medisch specialist staan (zoals een arts of psychiater) raden wij aan om voor de inschrijving van een training advies in te winnen bij deze medisch specialist om te bepalen of de timing van de training het juist moment is of überhaupt past in het behandelplan. Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor- en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kunt u Think Pink mindfulness & more en/of de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Think Pink mindfulness & more en/of de trainer is niet verantwoordelijk voor het effect van de Mindfulnesstraining op de gezondheid van een deelnemer en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van hiervan. Persoonlijke eigendommen zijn tijdens de training in beheer van de deelnemer zelf. De trainer en/of Think Pink mindfulness & more kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Auteursrecht en eigendom
Lesmaterialen mogen met bronvermelding aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt. Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten
Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van Think Pink mindfulness & more.

Aansprakelijkheid

Think Pink mindfulness & more kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

April 2023
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn