Klachtenprocedure 

 

Organisatie
Think Pink mindfulness & more is een organisatie die training & coaching verzorgt vanuit het principe van mindfulness.

Medewerker
De persoon die, na toestemming, namens Think Pink mindfulness & more trainingsdiensten aanbiedt of namens Think Pink mindfulness & more optreedt in de meest ruime zin van het woord. Zoals een (co)trainer, een gastdocent of een trainingsacteur.

Klant
Elke afnemer van diensten van Think Pink mindfulness & more, bijv. de opdrachtgever/deelnemer.

Klacht
Een mondelinge/schriftelijke uiting van onvrede van een klant over de wijze waarop hij/zij is behandeld door de organisatie of door een medewerker van de organisatie. Ongenoegen kan betrekking hebben op elk handelen of nalaten of het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de klant.

Indienen van de klacht
Een klacht kan alleen worden ingediend door de desbetreffende klant.

Uitsluitingen
Een eis tot schadevergoeding wordt niet in behandeling genomen.

Geheimhouding
Iedere medewerker en klant is tot geheimhouding verplicht voor wat betreft gegevens met een vertrouwelijk karakter.

De procedure in het kort:
Wat kunt u doen met uw klacht? De klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:
- U legt uw klacht schriftelijk neer bij de veroorzaker van de klacht. Deze is verplicht uw klacht te melden bij Think Pink mindfulness & more. Komt u er samen met de veroorzaker van de klacht niet uit, dan volgt stap - - Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats tussen uzelf, de veroorzaker van de klacht en de eigenaar van Think Pink mindfulness & more, mevr. M.A. van Berkel.

- Think Pink mindfulness & more zal haar uiterste best doen de volledige procedure binnen 4 weken af te ronden. Mocht langere tijd nodig zijn dan wordt de klant in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven van wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.
De meest eenvoudige oplossing? Direct bespreken. De eenvoudigste en vaak ook snelste oplossing is wanneer u rechtstreeks spreekt met degene, die naar uw mening uw ongenoegen heeft opgewekt. Zo'n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.


Registratie klacht
Als een klacht wordt ingediend krijgt de klager per omgaande schriftelijk bevestiging van de ontvangst van de klacht. Er wordt te allen tijde verslag gelegd over de inhoud, afwikkeling en afronding van de klacht. Dit verslag blijft gedurende 1 jaar bewaard.


April 2023

 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn